Deze nota (TK, 1) met bijlagen (TK, 2), waaronder de Macro Economische Verkenning (MEV) 2020PDF-document en de Troonrede 2019PDF-document, bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2020. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2020.

Gerelateerde documenten:


Stand van zaken

In verband met de uitzonderlijke situatie die ontstaan is door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer de minister-president bij brief van 24 maart 2020 (EK CXXXIX, A) gevraagd gemotiveerd geïnformeerd te worden over eventuele wetsvoorstellen die momenteel aanhangig zijn bij de Eerste Kamer waarvan vertraging in de parlementaire behandeling aanzienlijke schadelijke gevolgen zou kunnen hebben.

De ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming hebben bij brief van 9 april 2020 (EK CXXXIX / 35.300, D met bijlagen) gereageerd op het verzoek van de Voorzitter. Verschillende vaste commissies van de Eerste Kamer behandelden deze brief op dinsdag 14 april 2020. Zie voor de korte aantekeningen van die behandelingen in commissieverband het documentenoverzicht in dit dossier.

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2019 in de Eerste Kamer vonden plaats op 29 oktober 2019. Over ingediende moties werd op 5 november 2019 gestemd.

Op 12 november 2019 vond een heropening van de Apb plaats waarbij de gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales (35.300, O) werd ingediend en na stemming bij zitten en opstaan werd aangenomen. De VVD-fractie stemde tegen deze gewijzigde motie.

Ook werd de nader gewijzigde motie-Gerbrandy (OSF) c.s. over de verhuurderheffing (35.300, P) ingediend. Deze motie werd daarna door de indiener aangehouden.

De Eerste Kamer heeft op 4 februari 2020 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het (1) het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, (2) het eerste deel van de kabinetsreactie van 26 juni 2019 (EK 34.430, F), (3) de uitvoering van de motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (EK, L) en (4) de tot 9 januari 2020 met de regering gevoerde correspondentie over dit onderwerp.

De tot 9 januari 2020 gevoerde correspondentie bestond onder meer uit de volgende documenten:

Tijdens dit debat werd een vijftal moties ingediend waarover op 11 februari 2020 werd gestemd. De motie-Vos (PvdA) c.s. over de reactie van de regering op overgebleven adviezen en de uitwerkingen van eerder overgenomen adviezen (EK 34.430, R) werd aangenomen. CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor. De overige vier moties werden verworpen.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 18 februari 2020 teruggeblikt op het debat van 4 februari 2020. De commissie beschouwt de motie-Schalk c.s. als uitgevoerd en wacht de uitvoering van de motie-Vos c.s. af.

De commissie voerde op 10 december 2019 een openbaar gesprek met dhr. Remkes, voormalig voorzitter van de staatscommissie, en voormalige leden van de staatscommissie over het eindrapport en het eerste deel van de kabinetsreactie daarop. Van dit gesprek is een videoverslag beschikbaar.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2019 in de Eerste Kamer vonden plaats op 19 november 2019. Over 7 ingediende moties werd op 26 november 2019 gestemd. 4 moties werden op 26 november 2019 aangehouden.

Tijdens een heropening van de Algemene financiële beschouwingen op 3 december 2019 is de gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren (EK, AD) ingediend. Deze gewijzigde motie is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en OSF stemden voor.

Ook werd de gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (EK, AE) ingediend. Deze gewijzigde motie werd daarna door de indiener aangehouden en de stemming over de motie is op 10 december 2019 op verzoek van de indiener aangehouden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had bij brief van 10 december 2019 (EK 32.043 / 35.300, V) gereageerd op de gewijzigde motie en de Kamer verzocht de motie aan te houden.

De minister had eerder al bij brief van 3 december 2019 (EK 35.300, AC) zijn reactie op de oorspronkelijke motie-Van Rooijen c.s. (EK, AA) aan de Kamer aangeboden.

Op 26 mei 2020 debatteerde de Eerste Kamer met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Kox (SP) c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (EK 34.775, D). Tijdens dit debat is de eerder aangehouden motie-Kox (SP) c.s. over armoede onder kinderen (EK 35.000, C) door de indiener ingetrokken.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben op 21 april 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 9 april 2020 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, G) over voorstellen om de reductiedoelstelling voor kinderarmoede meer kwantificeerbaar vorm te geven voor kennisgeving aangenomen.

De commissies voerden op 21 januari 2020 een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de reductiedoelstelling kinderarmoede. Bij het overleg werd de brief van de staatssecretaris van SZW van 19 december 2019 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, D) naar aanleiding van de tijdens de Algemene financiële beschouwingen 2019 gedane toezegging (T02801) over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Kox c.s. betrokken. Van het mondeling overleg zijn een woordelijk verslag (EK 35.300 XV / 35.300 IV, E herdruk) en een videoverslag beschikbaar.

Ter voorbereiding op de Afb had de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd en van dat overleg op 7 november 2019 een verslag uitgebracht (EK, N).


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding


Documenten

211
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-211] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-211] documenten