Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 september 2019
1. 35043

Wet medische hulpmiddelen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins) en D66 (Bredenoord). De overige fracties sluiten zich bij deze vragen aan.

2. 33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg - Brief, met bijlagen, van de minister van VWS, de minister voor MZS en de staatssecretaris van VWS van 9 juli 2019 (33168, O)

Naar aanleiding van de brief van 9 juli 2019 van de bewindspersonen van het ministerie van VWS en gelet op de beleidslijn inzake het aanhouden van wetsvoorstellen tijdens de plenaire behandeling (34775, AB) adviseert de commissie het College van Senioren de plenaire behandeling, van het op 9 december 2014 op verzoek van de toenmalige minister van VWS aangehouden wetsvoorstel (33168), voort te zetten. Zij stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 5 november 2019.

3. Toezegging T02174 - Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg

Brief van de minister van MZS van 5 juli 2019 (32402, AA)

De commissie besluit de toezegging op deels voldaan te laten staan in afwachting van de evaluatie.

4. Toezegging T02175 - Jaarlijkse monitoring

Brief van de minister voor MZS van 19 augustus 2019 met de tweede monitor Wkkgz (32402, AB)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht de kabinetsreactie af. De staf wordt verzocht de commissie te informeren over de behandeling in de Tweede Kamer.

5. Toezegging T02172 - Risicogestuurd toezicht

Brief van 10 juli 2019 met de evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven (34053, F)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 24 september 2019.

6. Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

Verslag schriftelijk overleg (31016 / 34650, B)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 24 september 2019.

7. Beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

Brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 24 september 2019. De staf wordt verzocht de commissie te informeren over de behandeling in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer