Beëdiging van de heer O.J. HermansVerslag van de vergadering van 10 september 2019 (2018/2019 nr. 39)

Aanvang: 13.43 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de beëdiging van de heer O.J. Hermans.

De voorzitter:

Hiermee samenhangend is nu aan de orde de installatie van de heer O.J. Hermans.

Ik deel aan de Kamer mede, dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer O.J. Hermans: de heer R. Koole (PvdA) als voorzitter, de heer P. Essers (CDA) als lid en mevrouw P. Stienen (D66), eveneens als lid.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrief van de heer O.J. Hermans inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Koole, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van de heer O.J. Hermans, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Koole, voorzitter der commissie:

Voorzitter. De commissie welke de geloofsbrief van het benoemde lid van de Kamer, de heer O.J. Hermans, heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrief en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer Hermans als lid van de Kamer toe te laten. De commissie: Ruud Koole, voorzitter, Peter Essers, lid en Petra Stienen, lid.

De voorzitter:

Ik dank de heer Koole voor het uitbrengen van rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak.

Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen. Kan de Kamer zich hiermede verenigen? Ik zie geknik.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier, de heer Hermans binnen te leiden.

Ik verzoek u allen te gaan staan.

Nadat de heer Hermans door de Griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de voorzitter de bij de wet voorgeschreven eden af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik wens u als eerste van harte geluk met uw benoeming en verzoek u de presentielijst te tekenen.

Tevens meld ik de Kamer dat ik namens de fractie Forum voor Democratie het lid Hermans heb aangewezen als lid van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gaat u zitten.

Nadat ik de vergadering heb gesloten, is er voor de leden gelegenheid u op de gebruikelijke wijze in de plenaire zaal te feliciteren, maar niet dan nadat ik u als eerste heb gefeliciteerd.