35.272

Wijziging Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met een nieuwe verordeningDit voorstel wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief en strekt tot aanpassing van deze wet aan een nieuwe verordening (Verordening (EU) nr. 2019/788PDF-document. Het betreft uitsluitend wijzigingen van technische aard, zoals verwijzingen naar de nieuwe verordening.

Het Europees burgerinitiatief (EBI) is geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en wordt sinds 1 april 2012 ten uitvoergelegd. Het burgerinitiatief beoogt burgers actief te betrekken bij het Europese besluitvormingsproces, door hen indirect het recht van initiatief op het terrein van wetgeving te bieden. Het gaat daarbij om een voorstel over een aangelegenheid waarvan burgers vinden dat er een rechtshandeling van de Europese Unie nodig is ter uitvoering van de verdragen.

De oude verordening is na vijf jaar vervangen om technische, juridische en praktische tekortkomingen in de uitvoering van de verordening te verhelpen. De nieuwe verordening beoogt het Europees burgerinitiatief toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken alsook te zorgen voor een optimale benutting van het burgerinitiatief als middel om debat en burgerparticipatie op het niveau van de Europese Unie te bevorderen en de Europese Unie dichter bij de burger te brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 5 december 2019 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 september 2019

titel

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten