35.255

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructiesDit voorstel wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van de EU-richtlijn 2018/822PDF-document van 25 mei 2018 met betrekking tot verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies in de Nederlandse wetgeving.

Vanuit de Europese Unie (EU) zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen ter intensivering van de samenwerking tussen belastingautoriteiten in de EU. Het verbeteren van fiscale transparantie stond hierbij centraal. Richtlijn 2011/16, die ziet op de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, is het kader voor veel van deze EU-maatregelen. Deze richtlijn is al een aantal keer gewijzigd om nieuwe initiatieven op het gebied van de uitwisseling van inlichtingen te faciliteren.

Met de introductie van een verplichting om mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden, wordt de aanwezige ruimte voor verbetering verder ingevuld. De bedoelde planningsconstructies worden opgezet om te kunnen profiteren van marktinefficiënties die voortvloeien uit de wisselwerking tussen uiteenlopende nationale belastingregels. Zij strekken zich uit over meer rechtsgebieden, waarbij belastbare winsten worden verschoven naar gunstigere belastingregimes of de totale belastingdruk van een belastingplichtige wordt verlaagd. Daardoor kunnen de EU-lidstaten aanzienlijke belastinginkomsten mislopen. Met name de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen belastingautoriteiten is van belang om die autoriteiten de mogelijkheid te geven ongewenste fiscale praktijken te kunnen vaststellen en daartegen op te treden. De richtlijn bevat onder andere strengere maatregelen tegen intermediairs die hun medewerking verlenen aan constructies die tot belastingontwijking of -ontduiking kunnen leiden. De richtlijn komt overeen met actiepunt 12 van het project inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS2) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Zie ook Edossier E170024.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PvdA en Van Haga.

Tegen: PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, VVD, SP, PvdD, Fractie-Otten, PvdA, FVD, OSF en 50PLUS.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) had op 19 november 2019 besloten dit wetsvoorstel mee te laten lopen in het tijdpad van het pakket Belastingplan 2020.

Op 18 november 2019 werd door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de commissie een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

11 juli 2019

titel

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2020 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies:

  • a. 
    waarvan de eerste stap van de implementatie op of na 25 juni 2018 is gezet; of
  • b. 
    die op of na 1 juli 2020 voor implementatie beschikbaar zijn gesteld of gereed zijn voor implementatie.

Documenten

35