35.235

Wijziging begrotingsstaat Infrastructuur en Waterstaat 2019 inzake UrgendaDit wetsvoorstel past de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan in verband met het kabinetsbesluit om extra middelen beschikbaar te stellen om versneld te werken aan reducering van broeikasgasuitstoot.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: FVD en PVV

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. FVD, PVV en de Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2019

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juli, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten