35.237

Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 inzake Urgenda-maatregelenDit wetsvoorstel past de begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 aan in verband met de beschikbaarstelling van extra middelen om versneld te werken aan reducering van broeikasgasuitstoot.

Voor het jaar 2019 en 2020 wordt met onderhavig wetsvoorstel de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verhoogd met een bedrag van in totaal € 88,5 mln.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: PvdD, Van Kooten-Arissen, FVD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. FVD, PVV, Fractie-Otten en de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2019

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juli, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten