Onderzoek geloofsbrieven vijf benoemde leden en beëdigingVerslag van de vergadering van 11 juni 2019 (2018/2019 nr. 34)

Aanvang: 13.54 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van vijf benoemde leden en de beëdiging van deze vijf benoemde leden.

De tijdelijke voorzitter:

Dan gaan wij nu over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden, de heer A.J.A. Beukering, de heer J. Dessing, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij. Zoals vorige week aan de Kamer gemeld, kon van deze leden het geloofsbrievenonderzoek nog niet worden afgerond. Dat gaan we dus vandaag doen.

Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van deze geloofsbrieven mevrouw A.M.V. Gerkens, voorzitter, mevrouw R.G. de Bruijn-Wezeman, lid, en mevrouw C. Teunissen, lid.

Ik deel aan de Kamer mee dat de ingekomen missiven van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrieven van de heer A.J.A. Beukering, de heer J. Dessing, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij inmiddels in handen zijn gesteld van deze commissie.

Ik schors deze vergadering voor een kort ogenblik om de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven de gelegenheid te geven haar onderzoek af te ronden. Ik verzoek de leden wel even op hun plaats te blijven — dat onderzoek zal niet heel erg lang duren — en de onderlinge felicitaties nog heel even uit te stellen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De tijdelijke voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Gerkens. Zij zal verslag doen van haar onderzoek.

Mevrouw Gerkens, voorzitter der commissie:

Dank u wel, voorzitter. De commissie welke de geloofsbrieven van de benoemde leden van de Kamer de heer A.J.A. Beukering, de heer J. Dessing, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. Van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer A.J.A. Beukering te 's-Gravenhage, de heer J. Dessing te Zaandam, mevrouw C.P.M. Moonen te Breda, de heer J. van Pareren te 's-Gravenhage en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij te Maarssen als lid van de Kamer toe te laten.

Dank u wel, voorzitter.

De tijdelijke voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Gerkens, voor het uitbrengen van het rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De tijdelijke voorzitter:

Ik verzoek de Griffier de heer Beukering, de heer Dessing, mevrouw Moonen, de heer Van Pareren en mevrouw Pouw-Verweij binnen te leiden. Ik verzoek alle leden te gaan staan.

Nadat de heer A.J.A. Beukering, de heer J. Dessing, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij door de Griffier zijn binnengeleid, leggen de heer A.J.A. Beukering, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij in handen van de tijdelijke voorzitter de bij de wet voorgeschreven eed af en de heer J. Dessing de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Dan dank ik ook u en wens ik ook u geluk met uw benoeming. We kunnen weer gaan zitten.

Alvorens u gaat zitten, verzoek ik u, mevrouw Moonen en meneer Dessing, even de presentielijst te tekenen. Die kon u eerst nog niet tekenen omdat u niet beëdigd was. Daarna kunt u plaatsnemen in de bankjes.

Ik vermeld dat er na afloop van de openbare vergadering tot 15.00 uur gelegenheid is voor persoonlijke gelukwensen in de Hall.

Van 15.00 uur tot 16.30 uur zal de Griffier met enkele medewerkers een introductieprogramma verzorgen in deze plenaire zaal. Daarbij zijn alle leden welkom, ook de leden die terugkeren en deel uitmaakten van de Kamer in vorige samenstelling. U wordt aangeraden uw iPad mee te nemen naar deze bijeenkomst.

Verder heeft u de nieuwe druk van het Reglement van Orde op uw tafel kunnen vinden. Het boekwerkje bevat nog een aantal belangrijke reglementen, waaronder de gedragscode integriteit voor Eerste Kamerleden, die ik graag onder uw aandacht breng.