Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 mei 2019




Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het informeren van de Kamer over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over de in de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader gesignaleerde knelpunten (33.972) (T02574)

-
T02574 - Overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Verzamelbrief pensioenonderwerpen van de minister van SZW (32043, O )

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Postema). De conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden rondgezonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren