Stemming Kwaliteitsborging voor het bouwenVerslag van de vergadering van 14 mei 2019 (2018/2019 nr. 28)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Kwaliteitsborging voor het bouwen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34453).

(Zie vergadering van 23 april 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, en de initiatiefnemer van het initiatiefwetvoorstel, mevrouw Kuiken, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schouwenaar i (VVD):

Mevrouw de voorzitter. Dit wetsvoorstel gaat niet over het wel of niet privatiseren van bouw- en woningtoezicht. Nu is bouw- en woningtoezicht vaak beperkt tot een stempel bij het begin en een stempel bij het eind, maar dit wetsvoorstel gaat over wel of geen toezicht tijdens de bouw. Dat vindt mijn fractie zo belangrijk dat wij daar graag voor zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schouwenaar. Mevrouw Fiers.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers i (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Het is hoog tijd dat er een kwaliteitsimpuls komt in de bouw. Deze wet kwaliteitsborging voor het bouwen kent een lange geschiedenis. Na de besluitvorming hier moet er nog veel gebeuren door veel partijen. Het aanvullend convenant met de gemeenten geeft vertrouwen voor het vervolg. De leden van de PvdA-fractie zijn van mening dat met deze wet een goed fundament wordt gelegd voor het verder bouwen van het huis en zullen dus voor de wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers. Dan mevrouw De Vries.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Vries-Leggedoor i (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Je zou zeggen: wie kan er nu tegen kwaliteitsborging zijn? Niemand, wij ook niet. Het gaat er wel om hoe je het in een wet vastlegt. De derde termijn en de vrijdag jongstleden ontvangen brief hebben onze zorgen en bezwaren niet weggenomen. De wet schept in onze ogen te weinig duidelijkheid over de positie en verantwoordelijkheden van de diverse partijen en daardoor wordt er te veel aan de rechter overgelaten, hetgeen de bodem legt voor juridische procedures. Een zo fundamentele stelselherziening verdient beter. De CDA-fractie zal daarom tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw De Vries. Mevrouw Strik.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Voorzitter. Deze stemverklaring leg ik ook mede namens de Partij van de Dieren af. De fractie van GroenLinks en ook die van de Partij van de Dieren staan voor een lastige afweging.

De voorzitter:

Het is voor de Dieren, niet van de Dieren.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Ja, u heeft helemaal gelijk. Misschien een beetje van, maar ook voor.

Enerzijds steunen wij een betere borging bij de kwaliteit, anderzijds is het opgetuigde stelsel complex en staat het publiek toezicht op grotere afstand. Met name de niet geldig gedefinieerde criteria en niet gekwantificeerde indicatoren waren voor ons steeds een pijnpunt. De brief van de minister verschafte meer duidelijkheid over de criteria aan de hand waarvan de implementatie wordt gemonitord, evenals over de normstelling bij de evaluatie over drie jaar. Ze zijn nu concreter en specifieker, en explicieter is vastgelegd dat de Eerste Kamer geïnformeerd blijft over de uiteindelijke besluitvorming. Met deze handvatten komt de minister een eind tegemoet aan onze twijfels. Alles afwegende, maakt dit dat wij dan ook voor het wetsvoorstel kunnen stemmen.

De voorzitter:

En ook de Partij voor de Dieren, neem ik aan.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Ja, ik zei: wij.

De voorzitter:

Ja, pluralis majestatis. Ik hoor het al.

Dank u wel, mevrouw Strik. De heer Ten Hoeve.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ten Hoeve i (OSF):

Voorzitter. Het systeem van bouwtoezicht door de gemeente functioneert slecht doordat het in de praktijk te beperkt is en vrijwel alleen een papieren controle omvat. Toezicht op de kwaliteit van bouwwerken, het voldoen aan de bouwtechnische eisen, is principieel een overheidsverantwoordelijkheid. Maar een systeem waarbij kwaliteitsborgers als private deskundigen ten aanzien van de gerealiseerde werkelijkheid van een bouwwerk worden ingeschakeld, en waarvan de gemeente dan ook medegebruik kan maken, is naar mijn gevoel niet strijdig met die overheidsverantwoordelijkheid. Dat daarbij de aansprakelijkheid van de bouwers scherper geregeld wordt en dat daarmee de zekerheid voor de opdrachtgever vergroot wordt, is vooruitgang. En dat met de VNG tot een bestuursakkoord is gekomen om een ordelijke implementatie in gezamenlijkheid en onder duidelijke voorwaarden op te zetten, is vertrouwenwekkend. Ik zal voor het voorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Ik geef het woord aan de heer Nagel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nagel i (50PLUS):

Voorzitter. De 50PLUS-fractie van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 tegen dit wetsontwerp gestemd. Sindsdien is er veel gebeurd en heeft 50PLUS een aantal toezeggingen van de minister gekregen, zoals in de brief van 10 mei 2019 aan de Eerste Kamer, waarin bij de evaluatie aandacht wordt gevraagd voor de naleving van de voorschriften tot verbetering van de brandveiligheid voor ouderen en mindervaliden. Bovendien heeft de minister zeer recent 50PLUS schriftelijk de toezegging gedaan dat er begonnen is met het voorschrijven van een wettelijke verplichting dat er vluchtroutes worden voorgeschreven voor minderzelfredzamen. Dat is nieuw en een rechtstreeks gevolg van een door 50PLUS in de Tweede Kamer ingediende motie.

Een minister die presteert, verdient loon naar werken, de reden waarom 50PLUS het wetsvoorstel zal steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nagel. Ik kijk even rond. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, D66 en de Fractie Duthler voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, het CDA, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.