Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het informeren van de Kamer over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over de in de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader gesignaleerde knelpunten (33.972) (T02574)

- T02574 - Overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Verzamelbrief pensioenonderwerpen van de minister van SZW (32043, O )

De commissie besluit op 21 mei 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Op verzoek van het lid Kok (PVV) zal de notitie Evaluatie nFTK van de kring van pensioenspecialisten worden verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren