Stemming Geldelijke voorzieningen (gewezen) leden Staten-Generaal in verband met normalisering rechtspositie ambtenarenVerslag van de vergadering van 23 april 2019 (2018/2019 nr. 27)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Geldelijke voorzieningen (gewezen) leden Staten-Generaal in verband met normalisering rechtspositie ambtenaren

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (35072).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dit wetsvoorstel betreft een tweede lezing grondwetswijziging. Derhalve dient dit wetsvoorstel overeenkomstig artikel 137, lid 4 van de Grondwet met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen te worden aanvaard. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De Onafhankelijke Senaatsfractie is afwezig. Er is een ruime tweederdemeerderheid aanwezig voor het wetsvoorstel.