Stemming Spoedreparatie fiscale eenheidVerslag van de vergadering van 23 april 2019 (2018/2019 nr. 27)

Aanvang: 13.43 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Spoedreparatie fiscale eenheid

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid (Wet spoedreparatie fiscale eenheid) (34959).

(Zie vergadering van 16 april 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij i (CDA):

Mevrouw de voorzitter. De CDA-fractie heeft besloten om node akkoord te gaan met dit wetsvoorstel. De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 moet naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie in Luxemburg en de Hoge Raad aangepast worden om structureel negatieve budgettaire consequenties tegen te gaan in verband met winstuitholling. Wij hebben een ander oordeel over de terugwerkende kracht die aan enkele maatregelen wordt verleend. Daarnaast vinden wij dat bij artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting de eigen uitvoeringstoets van de Belastingdienst niet echt serieus wordt genomen. Desalniettemin is dat geen reden om tegen het wetsontwerp te stemmen, gezien het zojuist benoemde grotere structurele belang. Wij wensen de staatssecretaris van Financiën overigens veel sterkte met het vinden van een alternatief voor de fiscale eenheid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rij. Nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen over het wetsvoorstel? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De Onafhankelijke Senaatsfractie is afwezig.