Stemming motie Spoedreparatie fiscale eenheidVerslag van de vergadering van 23 april 2019 (2018/2019 nr. 27)

Aanvang: 13.39 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Spoedreparatie fiscale eenheid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Spoedreparatie fiscale eenheid,

te weten:

  • de motie-Van Rij c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende kracht (34959, letter E).

(Zie vergadering van 16 april 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van de Ven i (VVD):

Voorzitter. De leden van de VVD-fractie constateren dat in 1997 de toenmalige staatssecretaris van Financiën op basis van een notitie omtrent formele terugwerkende kracht van bezwarende belastingmaatregelen als beleid heeft geformuleerd dat aan dergelijke belastingmaatregelen, behoudens in uitzonderlijke gevallen, geen terugwerkende kracht zal worden gegeven. Toentertijd heeft de Raad van State opgemerkt dat in ieder geval geen formele terugwerkende kracht kan worden gegeven aan maatregelen die voor het tijdstip waarop het regime zal gaan gelden niet of niet voldoende kenbaar zijn. De VVD-fractie constateert dat de afgrenzing van de formele terugwerkende kracht van verzwarende belastingmaatregelen aldus goed is afgebakend. Op basis van de gevoerde discussie over het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid kan naar het oordeel van de VVD een nieuwe notitie niet leiden tot verbeterde en/of andere inzichten over formele terugwerkende kracht. De VVD-fractie zal daarom tegen de motie-Van Rij stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer i (D66):

Voorzitter. Met dank aan collega Van Rij dat hij het onderwerp in het plenaire debat heeft gebracht, waardoor er een aantal inhoudelijke punten zijn aangescherpt, wil ik wel zeggen dat dat er niet toe heeft geleid dat wij het gevoel hebben dat er een nieuwe beleidsnotitie nodig is. Terughoudende kracht moet er niet zijn, zoals collega Van de Ven al zei. Dus we hebben eigenlijk geen behoefte aan de motie en weten ook dat de ambtenaren van de Belastingdienst het nodige op hun bord hebben liggen, en ze zich beter daarop kunnen concentreren. Wij gaan de motie dus niet steunen, maar het wetsvoorstel wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. U had het over "terughoudende kracht", maar u zult bedoeld hebben "terugwerkende kracht".

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rij c.s. (34959, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SP, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De Onafhankelijke Senaatsfractie is afwezig.