Stemming Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragenVerslag van de vergadering van 9 april 2019 (2018/2019 nr. 25)

Aanvang: 13.52 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragen

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (30874-(R1818)).

(Zie vergadering van 2 april 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan zijn aan de orde de stemmingen.

Ik heet de initiatiefnemer, de heer Van der Staaij, en de minister voor Rechtsbescherming, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, van harte welkom in de Eerste Kamer.

We stemmen over het initiatiefvoorstel van rijkswet 30874-(R1818), Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie.

Het betreft hier de afronding van de eerste lezing van een voorstel tot Grondwetsherziening. Dat betekent dat voor dit voorstel een gewone meerderheid van stemmen vereist is.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Duthler.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler i (VVD):

Dank u wel, meneer de voorzitter. Noch het rapport van de commissie-Remkes, noch de derde termijn vorige week van de behandeling van dit wetsvoorstel hebben de twijfels bij mijn fractie over dit wetsvoorstel weggenomen. Het vergroten van parlementaire betrokkenheid en versterking van de legitimiteit van de goedkeuring van EU-verdragen is een doel dat mijn fractie onderschrijft. Mijn fractie heeft twijfels gehouden over de effectiviteit van het wetsvoorstel zelf. Ook vraagt zij zich af of goedkeuring met een gekwalificeerde meerderheid geen onnodig hoge drempel opwerpt en of er nog überhaupt EU-verdragen goedgekeurd zullen worden. Om deze redenen zal zij tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de OSF en D66 ertegen, zodat het is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik dank de heer Van der Staaij en de minister voor Rechtsbescherming voor hun aanwezigheid bij deze stemmingen. Ik sluit de vergadering.