Verslag van de vergadering van 26 maart 2019 (2018/2019 nr. 23)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Verzamelwet Brexit

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) (35084).

(Zie vergadering van 19 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan de stemming over het wetsvoorstel 35084, Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit). Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat had ik ook bij de motie moeten vragen, maar ik vraag het voor de zekerheid nog maar een keer. Dat is kennelijk het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer i (GroenLinks):

Voorzitter. De parlementaire democratie, de rechtsstaat en de bijbehorende spelregels behoren tot de belangrijkste waarden van onze samenleving. Je aan de wet houden in tijden van voorspoed is geen kunst. Maar juist in tijden dat het spannend wordt, dienen we onze grondslagen te behoeden. De minister heeft voor ons geen overtuigend antwoord gegeven op de vraag waarom deze Brexitwet nodig is. Er zijn geen onvoorziene omstandigheden langsgekomen waarin bestaande wetgeving niet voorziet. Als het moet, kunnen de Kamers zeer snel wetten behandelen. We kunnen dit wetsvoorstel dan ook niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Lintmeijer. Ik geef het woord aan de heer Van Apeldoorn.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn i (SP):

Voorzitter. Onze motie die de regering opriep om tot een nauwere omschrijving te komen van noodsituaties waarop artikel X van het wetsvoorstel van toepassing zou zijn en dit artikel zo lang niet in werking te laten treden, is zojuist verworpen. Wij betreuren dat zeer, want de verregaande bevoegdheid die dit artikel zonder die nauwere afbakening aan alle ministers geeft, ondermijnt onze grondwettelijke positie als medewetgever. Als deze Kamer dit wetsvoorstel nu aanneemt, treft het daarmee de kern van onze parlementaire democratie. En dus zal de SP-fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn. Nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik dank de minister van Defensie voor haar aanwezigheid bij deze stemmingen en sluit de vergadering.