Stemming Wet ter Bescherming KoopvaardijVerslag van de vergadering van 19 maart 2019 (2018/2019 nr. 22)

Aanvang: 13.51 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet ter Bescherming Koopvaardij

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Koopmans en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij) (34558).

(Zie vergadering van 12 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We gaan nu stemmen over het initiatiefwetsvoorstel 34558. Daarna schors ik de vergadering even, zodat in ieder geval de heer Verhoeven kan worden gefeliciteerd. Of het wetsvoorstel van de heren Koopmans en Van Helvert wordt aanvaard, moeten we nog zien, maar misschien kan de heer Koopmans ook gefeliciteerd worden. Dat gaan we nog meemaken.

We stemmen over 34558, het Voorstel van wet van de leden Koopmans en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen, oftewel de Wet ter Bescherming Koopvaardij.

Ik zie dat de heer Van Helvert helaas niet aanwezig is.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Voorzitter. Wij steunen zeker het doel van het wetsvoorstel om de veiligheid van onze koopvaardij te bevorderen. Het geweldsmonopolie is voor ons echter zo'n groot goed dat in onze ogen alleen hiervan kan worden afgeweken indien de overheid overduidelijk niet in staat is de veiligheid te garanderen. De wetsbehandeling van vorige week heeft onze fractie er niet van overtuigd dat er geen andere mogelijkheden zijn om de veiligheid te garanderen door de overheid. Bovendien bevat het wetsvoorstel te weinig waarborgen voor het naleven van de beginselen van noodzakelijkheid en proportionaliteit. Daarom zullen wij tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Strik. Meneer Backer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer i (D66):

Voorzitter. Bij het afsluiten van de tweede termijn van het plenaire debat heb ik aangegeven dat de fractie van D66 de eindafweging nog moest maken. De reden is het dilemma van enerzijds de evidente noodzaak om te reageren op een verzoek om bescherming en anderzijds de grote beduchtheid om op het domein van de overheid private beveiliging toe te staan. De indieners en de minister hebben voor onze fractie overtuigend kunnen uitleggen dat vrijwel alle andere zeevarende EU-landen deze stap eerder hebben gezet, dat alternatieve oplossingen zijn onderzocht maar niet uitvoerbaar zijn gebleken, en dat het "VPD, tenzij"-beginsel te allen tijde zal gelden. Dit zo zijnde heeft de D66-fractie besloten haar steun aan het voorstel te geven.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Meneer Ten Hoeve.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ten Hoeve i (OSF):

Voorzitter. Ik heb niet aan het debat deelgenomen; vandaar een korte stemverklaring. Het uitgangspunt is het geweldsmonopolie van de overheid, maar wanneer blijkt dat de overheid de bescherming die ze haar burgers moet bieden in de praktijk niet overal waar kan maken, dan zijn gecontroleerde alternatieven te overwegen. In dit geval is dat verantwoord, denk ik.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Mevrouw Vlietstra.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vlietstra i (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Het geweldsmonopolie hoort bij de overheid, ook als het gaat om het gebruik van geweld. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan worden overwogen daarvan af te wijken. De indieners en de regering hebben mijn fractie er niet van kunnen overtuigen dat van zo'n uitzonderlijke situatie sprake is. Het aantal incidenten waarbij Nederlandse schepen betrokken zijn, is beperkt, de omvang van het probleem is niet duidelijk geworden, er zijn nog veel vragen over de uitvoering van de wet, en mijn fractie vreest dat VPD de uitzondering wordt en particuliere beveiliging de regel. Wij onderschrijven de zorgplicht van de overheid, ook als het gaat om het beschermen van burgers op koopvaardijschepen in risicovolle gebieden, maar wij menen dat er andere mogelijkheden zijn om hieraan te voldoen. Wij zullen dus tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Vlietstra. Ik kijk even rond om te zien of er nog anderen zijn die een stemverklaring wensen af te leggen. Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan schors ik nu kort de vergadering, zodat de initiatiefnemers van beide wetsvoorstellen gefeliciteerd kunnen worden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.