35.154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)Het wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van de tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Canada anderzijds gesloten Brede Economische

Handelsovereenkomst (Comprehensive and Economic Trade Agreement; CETA).

CETA is het meest veelomvattende en ambitieuze handelsakkoord uit de geschiedenis van de Europese Unie. Het verdrag moet handelsbelemmeringen wegnemen, zoals non-tarifaire belemmeringen en douanerechten op 98% van producten en op alle industriële goederen. Ook voorziet het in het vaststellen van oorsprongsregels, versterking van de toegang tot de dienstensectoren, en het openstellen van de markt voor aanbestedingen. Verder ziet het verdrag op de bescherming van intellectueel eigendom. Daarnaast zijn afspraken opgenomen over duurzaamheid, transparantie, samenwerking op regelgevingsgebied en wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties. CETA regelt naast handel ook investeringsbescherming.

Met het wetsvoorstel is de Nederlandse procedure aangevangen. De goedkeuringswet beperkt de goedkeuring overigens tot het in Europa gelegen deel van Nederland.

Het verdrag is op 30 oktober 2016 in Brussel ondertekend door de verdragspartijen, gelijktijdig met het ‘Gezamenlijk uitleggingsinstrument betreffende de brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten’ (Trb. 2017, 13PDF-document).

Zie ook: Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (35.155).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 18 februari 2020 na hoofdelijke stemming met 72 stemmen voor (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en Van Haga) en 69 stemmen tegen (PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 na een hoofdelijke stemming met 40 stemmen voor (OSF, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, 50PLUS (Lid Van Rooijen) en VVD) en 35 stemmen tegen (Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, 50PLUS (Lid Baay-Timmerman), FVD en Fractie-Frentrop) aangenomen.

De motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het met ten minste twee derde van de Leden instemmen met het CETA-goedkeuringswetsvoorstel (EK 35.154 / 35.155, M) is op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP en FVD stemden voor.

De motie-Prast (PvdD) c.s. over het altijd voorleggen van besluiten tot wijziging van de bescherming van investeringen aan het Nederlandse parlement (EK 35.154, N) is op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP en FVD stemden voor.

De commissie heeft op 12 mei 2022 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het verzoek om nadere informatie over het klachtenmechanisme te sturen (EK 35.925 XVII / 35.154, J met bijlage) (naar aanleiding van Toezegging T03133 Informeren over gesprekken SER en maatschappelijke organisaties op Europees niveau inzake klachtenmechanisme) uitgebracht.

De commissie had op 24 november 2020 kennisgenomen van het verslag van een schriftelijk overleg (EK, G met bijlagen) met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHenO) inzake de uitwerking van het notificatiemechanisme handelsverdragen. De commissie heeft op 29 juni 2021 het verslag van een schriftelijk overleg (EK, H met bijlagen) met de minister van Buitenlandse Zaken van 29 juni 2021 inzake de verdere uitwerking van het notificatiemechanisme waarmee maatschappelijke organisaties klachten kunnen indienen over de naleving van de bepalingen van handelsakkoorden uitgebracht. Naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, I) met de minister voor BHenO van 7 september 2021 inzake het klachtenmechanisme over duurzaamheidsbepalingen in handelsakkoorden, heeft de commissie op 14 september 2021 besloten deze opnieuw te agenderen zodra het eerste jaarlijkse “Implementation and Enforcement” rapport in het najaar is gepubliceerd.

Op 6 juli 2021 heeft de commissie besloten de beantwoording van de brief van de commissie van 14 juni 2021 met vragen van een aantal fracties aan de minister van Buitenlandse Zaken over de commissiemededeling inzake herziening handelsbeleid (COM(2021)66) af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

Op 12 mei en 19 mei 2020 vonden er voor de BDO-commissieleden een tweetal deskundigenbijeenkomsten plaats. Het verslag van de bijeenkomst van 12 mei 2020 heeft de commissie op 27 mei 2020 (EK 35.154 / 35.155, C) uitgebracht. Op 5 juni 2020 heeft de commissie het verslag van de bijeenkomst van 19 mei 2020 (EK 35.154 / 35.155, D) uitgebracht.

Het videoverslag van 12 mei 2020 kunt u hier terugzien en die van 19 mei 2020 treft u hier aan.


Kerngegevens

ingediend

5 maart 2019

titel

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten