Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yeşilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)

- Rondvraag

- In verband met de behandeling van het initiatiefvoorstel Klimaatwet (34534) verzoekt het lid Atsma (CDA) naar aanleiding van de aanvaarding van de motie-Van Hattem (34902, F) en de schriftelijk reactie van de minister van BZK van 21 februari 2019 (34902, G) eventueel aan de Kamer toe te zenden verslagen van de klimaattafels (sectortafels) en verslagen van het overkoepelende Klimaatberaad, te agenderen in de commissie EZK/LNV (eventueel in een gecombineerde vergadering met de commissie BiZa/AZ).
- Het lid Klip-Martin (VVD) informeert naar de agendering van de beoordeling van de planbureaus PBL en CPB van het ontwerp-Klimaatakkoord. Dit in vervolg op de hoofdlijnenbrief van 5 oktober 2018 (32813, E) en de aanbieding van het ontwerp-Klimaatakkoord op 21 december 2018 (32813, G).
- Het lid Reuten (SP) informeert naar de beantwoording van de op 1 februari 2019 verzonden brief inzake cijfers geldende (EU) wet- en regelgeving (29515).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer