Verslag van de vergadering van 19 februari 2019 (2018/2019 nr. 19)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerdDe voorzitter:

Gehoord het College van Senioren en gelet op de Kamerbreed aangenomen motie-Jorritsma c.s. (CX, H) stel ik de Kamer voor op grond van artikel 34, tweede lid, van het Reglement van Orde, in te stellen een Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit. De commissie heeft als taak de mogelijkheid van een fractieoverstijgende gemeenschappelijke gedragscode integriteit en een instrumentarium ten behoeve van de naleving en interpretatie van deze code te onderzoeken. De commissie zal daarbij de verschillende voorstellen uit het integriteitsdebat van 29 januari 2019 nader bezien, wegen en indien mogelijk en wenselijk modaliteiten daarvan uitwerken. De tijdelijke commissie zal niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer rapporteren.

Kan de Kamer met dit voorstel instemmen?

Ik zie dat dat het geval is.

Op grond van artikel 36 Reglement van Orde bepaal ik het aantal leden van de commissie op acht. Als leden van de commissie wijs ik aan de leden Huijbregts-Schiedon, Niek Jan van Kesteren, Backer, Faber-Van de Klashorst, Köhler, Nooren, Ganzevoort en Baay-Timmerman. Op grond van artikel 37 Reglement van Orde benoem ik tot voorzitter het lid Huijbregts-Schiedon en tot ondervoorzitter het lid Nooren.

Ik wijs erop dat de commissie vanmiddag bij aanvang van de dinerpauze reeds haar eerste vergadering heeft. Ik wens de leden graag heel veel succes toe bij hun werkzaamheden.