Motie in debat Klimaat enveloppe regeerakkoordDinsdag 5 februari 2019 debatteerde de Eerste Kamer over de zogenoemde Klimaat enveloppe, een wijziging van de begrotingsstaat 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit voorstel wijzigt de begrotingsstaat ten gunste van het programma aardgasvrije wijken en schaalvergroting verduurzaming basisscholen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het debat
Grotere versie foto

PVV-senator Van Hattem diende een motie in waarin hij de regering opriep de verslagen van de klimaattafels en het overkoepelende Klimaatberaad openbaar te maken. De minister zegde toe binnen twee weken met een reactie op de motie te komen namens het kabinet. Daarom zal dinsdag 12 februari over het wetsvoorstel worden gestemd en dinsdag 5 maart over de motie.

In het debat dat door woordvoerders van PVV en SP met minister Ollongren werd gevoerd, werden ook vragen gesteld over het ontwerp-Klimaatakkoord en de verplichtingen die de rechterlijke uitspraak in het Urgenda-proces met zich meebrengen. Zo maakt senator Van Hattem (PVV) zich zorgen over de democratische legitimiteit van de totstandkoming van het Klimaatakkkoord en vroeg senator Köhler (SP) waarom de aanvullende maatregelen die voortkomen uit de Urgenda-zaak zijn vertraagd. Beide senatoren betoogden dat de betrokkenheid van burgers belangrijk is waar het maatregelen betreft die hen direct raken, zoals het aardgasvrij maken van woningen en wijken, en verduurzaming van basisscholen.

In antwoord op de vraag van senator Van Hattem over de democratische legitimiteit, stelde minister Ollongren dat het ontwerp-Klimaatakkoord in zijn complexiteit bijzonder is, maar in democratische legitimiteit niet anders dan andere wetsvoorstellen. Uiteindelijk komt er, na de doorrekening, een wetgevingsagenda, die vervolgens aan het parlement wordt voorgelegd. Wat betreft de betrokkenheid van de verschillende partijen, antwoordde Ollongren dat het kabinet graag samenwerkt met maatschappelijke partijen en zoveel mogelijk politieke partijen. Ten aanzien van het betrekken en informeren van bewoners, was de minister het eens dat dat de opgedane kennis en ervaring met het aardgasvrij maken van wijken ook laagdrempelig beschikbaar komt voor inwoners.

Over het wetsvoorstel

Het voorstel wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (34.775 VII) in verband met de ontvangst door het ministerie van € 95 mln. uit de in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III opgenomen enveloppe van € 300 mln. per jaar (2018 tot en met 2030) voor klimaatmaatregelen. € 90 mln. daarvan wordt toegevoegd voor het programma aardgasvrije wijken en € 5 mln. voor schaalvergroting verduurzaming basisscholen. Intussen is het bedrag verhoogd naar € 120 mln. De reden daarvoor is, aldus minister Ollongren, dat met het extra geld zoveel mogelijk van de voorstellen benut kunnen worden en snelheid kan worden gemaakt.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het debat
Afbeelding 1 - Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het debat