Stemming moties Begroting Justitie en Veiligheid 2019Verslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 19.28 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Begroting Justitie en Veiligheid 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (het onderdeel Immigratie en Asiel),

te weten:

- de motie-Van Hattem c.s. over het Global Compact on Migration (35000-VI, letter G);

- de motie-Van Hattem c.s. over het Global Compact on Refugees (35000-VI, letter H);

- de motie-Strik c.s. over een ex-ante-uitvoeringstoets (35000-VI, letter I);

- de motie-Strik c.s. over opvang en asielprocedures binnen het Koninkrijk voor Venezolaanse vluchtelingen (35000-VI, letter J);

- de motie-Diederik van Dijk c.s. over de doorwerking van internationaalrechtelijke rechtsbronnen en internationale afspraken in de nationale rechtsorde (35000-VI, letter K).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

We stemmen over de bij dit wetsvoorstel ingediende moties bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35000-VI, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35000-VI, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (35000-VI, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (35000-VI, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de motie-Diederik van Dijk c.s. (35000-VI, letter K).


De heer Van Hattem (PVV):

Voorzitter. Eigenlijk zouden we zulk soort pacten überhaupt niet meer moeten sluiten. Desalniettemin kan het geen kwaad om juridisch goed uitgezocht te hebben wat de consequenties zijn en hoe doorwerking kan plaatsvinden in zulk soort gevallen en dit op een zo transparant mogelijke manier te doen. Ook de afstemming met het parlement daarbij is belangrijk. In die zin kan het geen kwaad om dit goed uit te zoeken en zal de PVV-fractie deze motie kunnen steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem.

Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Diederik van Dijk c.s. (35000-VI, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.