Stemming motie Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijkingVerslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 14.30 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking),

te weten:

de motie-Köhler c.s. over de investeringsruimte voor woningcorporaties (35030, letter F).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)


De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Köhler c.s. (35030, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


De motie is met één stem verschil verworpen. Dat is altijd spannend. Dan moet ik altijd nog een keer extra kijken.