Steun voor begrotingen J&V en BHOSDinsdag 18 december debatteerde de Eerste Kamer over drie wetsvoorstellen: het onderdeel immigratie en asiel van de begroting voor 2019 van Justitie en Veiligheid (J&V), de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie. De drie wetsvoorstellen werden aangenomen.

Tijdens het debat met staatssecretaris Harbers van Asiel en Migratie diende senator Strik (GroenLinks) twee moties in die bij de aansluitende stemmingen werden overgenomen door de Kamer. De eerste motie betrof een ex ante uitvoeringstoets om vast te stellen of de afschaffing van de rechtsbijstand in de asielprocedure de zorgvuldigheid niet aantast. De tweede motie-Strik betrof de opvang van Venezolaanse vluchtelingen binnen het Koninkrijk.

Twee moties van senator Van Hattem (PVV) werden verworpen, evenals de motie van senator Van Dijk (SGP). De moties van Van Hattem hadden betrekking op het Global Compact on Migration (1) en het Global Compact on Refugees (2). De motie-Van Dijk verzocht de regering een advies te vragen over de doorwerking van het Global Compact on Migration op de nationale rechtsorde. De begroting zelf werd aangenomen. Alleen de PvdD stemde tegen.

In het debat over de tarieven 2019 voor opslag van duurzame energie met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat diende senator Aardema (PVV) een motie in waarin hij de regering verzocht het ODE-tarief voor 2019 en verdere jaren naar nul euro terug te brengen. Deze motie werd verworpen. Een motie van PvdA-senator Fiers die de regering verzocht de tarieven voor 2020 ten voordele van huishoudens aan te passen werd eveneens verworpen. Het wetsvoorstel werd aangenomen. De PVV, PvdA en SP stemden tegen.

Tenslotte debatteerde de Kamer met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tijdens dit debat kwamen uiteenlopende verschillen van mening tussen de regering en de woordvoerders van PVV, SP en GroenLinks naar voren. Moties werden niet ingediend. De Kamer aanvaardde de begroting. De fracties van PVV en PvdD stemden tegen, de overige fracties stemde voor.

Alle stemmingsuitslagen van dinsdag 18 december:


Deel dit item: