35.101

Initiatiefvoorstel-Van Beukering-Huijbregts Wet eigen strategie pensioenfondsDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Beukering-Huijbregts (D66) wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Met dit wetsvoorstel wordt beoogd te regelen dat het verantwoordingsorgaan (Vo) en belanghebbendenorgaan (Bo) bij pensioenfondsen een adviesrecht krijgen op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De oorspronkelijke indiener van dit initiatiefwetsvoorstel, het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66), heeft bij brief van 4 april 2022 (TK, 4) gemeld dat de verdediging van het voorstel is overgenomen door het Tweede Kamerlid Van Beukering-Huijbregts (D66).


Kerngegevens

ingediend

3 december 2018

titel

Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten