35.088

Bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet basisregistratie ondergrond (Bro) ter verbetering van de bronhouderschap modellen en de kwaliteitscontrole. In de basisregistratie ondergrond worden gegevens opgenomen over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond. De eerste tranche is op 1 januari 2018 inwerking getreden dit wetsvoorstel bevat de tweede tranche.

Met dit voorstel wordt het bronhouderschap van modellen nader vorm gegeven. Hierdoor wordt het mogelijk om details in gedelegeerde regelgeving te specificeren zodat deze in de toekomst eenvoudig zijn aan te passen aan ontwikkelingen. Ook komt er een kader voor kwaliteitscontrole.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 7 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 november 2018

titel

Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, onderdeel I, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 25 mei 2018.


Documenten

11