Stemming motie Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeesterVerslag van de vergadering van 20 november 2018 (2018/2019 nr. 8)

Aanvang: 13.55 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester,

te weten:

de motie-Rombouts c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters (34716, letter I).

(Zie vergadering van 13 november 2018.)


De voorzitter:

Is er nog iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? Dat lijkt me niet meer. Dat is dus ook niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rombouts c.s. (34716, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, de PvdD, de OSF en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Er staat niet in het draaiboek dat ik even kan schorsen, maar ik schors toch even de vergadering, zodat iedereen de heer Jetten kan feliciteren.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.