Stemming motie Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeesterVerslag van de vergadering van 20 november 2018 (2018/2019 nr. 8)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester,

te weten:

de motie-Schalk c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie (34716, letter J).

(Zie vergadering van 13 november 2018.)


De voorzitter:

Ik heet de initiatiefnemer, de heer Jetten, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van harte welkom in de Eerste Kamer bij de stemmingen.

De heer Schalk heeft verzocht om de stemming over zijn motie vóór de stemming over het wetsvoorstel te laten plaatsvinden. Kan de Kamer daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan stemmen wij zo dadelijk over de motie van de heer Schalk, maar omdat het van belang is voor de stemmingen over het wetsvoorstel dadelijk wil ik eerst vaststellen hoeveel leden exact aanwezig zijn in de Kamer. Er is namelijk een tweederdemeerderheid nodig voor het wetsvoorstel. Ik tel zeven lege plekken, hetgeen betekent dat het aantal aanwezige Kamerleden voor de stemming 68 bedraagt. Is dat correct? Nee, er wordt nog een keer geteld. Ja. Dat betekent dat voor een tweederdemeerderheid voor het wetsvoorstel 46 stemmen nodig zijn. Maar wij stemmen eerst over 34716, letter J, de motie van het lid Schalk van de SGP over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie.

Wenst iemand een stemverklaring over de motie af te leggen, alleen over deze motie? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen bij zitten en opstaan. Maar ik wil ook nog even aan de leden vragen: hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (34716, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdA, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de SP, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.