Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- 33258/34105, I / toezegging T02238

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105); Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 november 2018 inzake aanpassing Wet Huis voor klokkenluiders in verband met motie Bikker (33258 / 34105, S) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02238 blijft op 'deels voldaan' staan in afwachting van indiening en behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman