Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 2 oktober 2018Parlementair jaar 2018/2019, 2e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.54 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten:

Andriessen, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Bijsterveld, Binnema, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Fiers, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Kuiper, Lintmeijer, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Reuten, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Strik, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vlietstra, De Vries-Leggedoor, Wever, Wezel en Van Zandbrink,

en mevrouw Visser, staatssecretaris van Defensie.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van Kappen, wegens verblijf buitenslands, in verband met verplichtingen voor de NAVO Parlementaire Assemblee;

Nagel, wegens bezigheden elders;

Bikker, wegens persoonlijke omstandigheden.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Beëdiging R. Nehmelman

Aan de orde is de beëdiging van de heer R. Nehmelman tot Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De voorzitter:

Aan de orde is de beëdiging van de Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Prof. mr. dr. R. Nehmelman is in het gebouw van de Kamer aanwezig teneinde de voorgeschreven eden af te leggen.

Ik verzoek de eerste plaatsvervangend griffier hem binnen te leiden.

Ik verzoek de leden te gaan staan.

Nadat de heer R. Nehmelman door de eerste plaatsvervangend griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de Voorzitter de voorgeschreven eden af.

De voorzitter:

Ik feliciteer u als eerste van ganser harte met de aanvaarding van deze grondwettelijke functie en verzoek u naast mij plaats te nemen op het rostrum.

(Applaus)


Bekijk de video van dit verslagpunt

Installatie H.A. Binnema

Beëdiging H.A. Binnema

Aan de orde is de installatie van de heer H.A. Binnema.

De voorzitter:

Aan de orde is de installatie van de heer H.A. Binnema.

Ik deel aan de Kamer mee dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer H.A. Binnema: de heer Knip (voorzitter), de heer Ester en mevrouw Nooren.

Ik deel aan de Kamer mee dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrief van de heer Binnema inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Knip, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van de heer Binnema, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Knip, voorzitter der commissie:

Voorzitter. De commissie heeft de relevante stukken zorgvuldig bestudeerd en heeft mij vervolgens, nadat wij de stukken ook besproken hebben, gemachtigd om de volgende verklaring af te leggen.

De commissie die de geloofsbrief van het benoemde lid van de Kamer, de heer H.A. Binnema, heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrief en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De voorzitter:

Ik dank de heer Knip voor het uitbrengen van rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier de heer Binnema binnen te leiden.

Ik verzoek de leden te gaan staan.

Nadat de heer Binnema door de Griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eden af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Meneer Binnema, ik wens u als eerste van harte geluk met uw benoeming en verzoek u de presentielijst te tekenen. Vervolgens verzoek ik u plaats te nemen in ons midden. Gelet op de korte duur van de plenaire vergadering wordt de heer Binnema na afloop van de vergadering, als ik vergadering heb gesloten, hier in de plenaire zaal gefeliciteerd. Als dat gebeurd is, hebben we felicitaties met drank voor de nieuwe Griffier. Dat is een klein onderscheid, meneer Binnema, maar ja, het is niet anders. Verschil moet er zijn. Ik wens u bij dezen van harte geluk en verzoek u uw plaats in te nemen. Daarna, nadat ik de vergadering gesloten heb, feliciteren we in deze zaal de heer Binnema.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ingekomen is een brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 25 september 2018 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, houdende het advies om de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid d.d. 15 juni 2018 inzake de Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021 voor kennisgeving aan te nemen. De brief ligt in de zaal ter inzage.

Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het advies van de commissie voor BDO heeft verenigd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) (34923).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming Dienstplicht vrouwen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen (34764).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan is aan de orde de stemming over het wetsvoorstel 34764, Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen.

De staatssecretaris van Defensie is niet aanwezig. Er wordt gebeld. Ik begrijp dat een enkel Kamerlid een stemverklaring wenst af te leggen. Het is een beetje merkwaardig als dan de staatssecretaris er niet is. Maar de staatssecretaris komt eraan, hoor ik nu. Het lijkt wel Sinterklaas!

Wij waren al bang dat u misschien verdwaald was in het gebouw, maar dat is dus niet het geval. Ik heet u van harte welkom, staatssecretaris van Defensie. U bent namens de regering bij de stemming aanwezig. U bent van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Ik begin met meneer Schaper.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schaper (D66):

Mevrouw de voorzitter, vanwege de tijdsdruk een korte stemverklaring.

De D66-fractie zal voor dit wetsvoorstel stemmen vanwege het beginsel dat mannen en vrouwen voor de wet gelijk zijn. Zij neemt echter afstand van de onderbouwing in het wetsvoorstel dat de positie van de vrouw sinds de vorige wet zodanig is verbeterd dat deze een aanpassing, zoals in het wetsvoorstel voorgesteld, rechtvaardigt.

Dit was alles.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schaper. Ik geef het woord aan meneer Lintmeijer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer (GroenLinks):

Ik hoorde onderweg hierheen: mannen nemen het woord. Dat is wel een pijnlijke opmerking!

Voorzitter, dank. De fractie van GroenLinks is desalniettemin blij met de voorliggende aanpassingen van de Kaderwet dienstplicht en de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen hoort in alle geledingen van de samenleving tot uiting te komen. Daar waar wettelijke beperkingen in de weg staan, hoe dan ook onderbouwd, dienen deze te worden weggenomen. De wetswijziging heeft nu geen directe praktische consequenties. Als dat in de toekomst onverhoopt wel het geval is, wacht de krijgsmacht de uitdagende opgave om de gelijke instroom van jonge mannen en vrouwen vorm te geven en een cultuur te creëren waarin die gelijkwaardige positie daadwerkelijk tot uiting komt.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Lintmeijer. Ik denk dat ik nu toch een vrouw het woord ga geven, mevrouw Martens.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Martens (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Het wetsvoorstel regelt dat de dienstplicht, als deze weer actief wordt, ook van toepassing zal zijn op vrouwen. De leden onderschrijven de intentie van het wetsvoorstel. Het ligt geheel in de lijn van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gezien het feit dat het gelijktijdig oproepen van beide ouders of verzorgers van kinderen niet aan de orde zal zijn, evenmin als het oproepen van zwangere vrouwen, alsmede dat het blijft gaan om een generieke dienstplicht, zullen de leden voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Martens. Mevrouw Vlietstra.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vlietstra (PvdA):

Voorzitter. Naar de mening van mijn fractie hebben vrouwen en mannen gelijke rechten en gelijke plichten, ook waar het gaat om de dienstplicht. Wij stemmen daarom van harte voor het wetsvoorstel. Toch plaatsen wij daarbij twee opmerkingen. De opvatting van de regering dat vrouwen in de krijgsmacht nu al een volkomen gelijkwaardige positie bekleden, deelt mijn fractie niet. Wij verwachten van de regering dat zij maatregelen neemt om een fors hogere deelname van vrouwen in alle functies van het leger te bereiken, alsmede een cultuur waarin vrouwen zich welkom weten.

Ten tweede, voorzitter: de communicatie over het wetsvoorstel blijft beperkt tot de mededeling op de website van Defensie en een brief aan eenieder die de leeftijd van 17 jaar bereikt. Met verwijzing naar het WRR-rapport "Weten is nog geen doen" geven wij de regering in overweging op bredere wijze bekendheid te geven aan deze fundamentele wetswijzigingen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Vlietstra. Ik geef het woord aan de heer Diederik van Dijk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Diederik van Dijk (SGP):

Voorzitter. Met enige onthutsing las mijn fractie in de memorie van antwoord, pagina 4, dat de regering met dit wetsvoorstel uitdrukkelijk niet beoogt de positie van vrouwen te verbeteren. Vrouwen moeten ook maar eens hun plichten verstaan, zo luidt, vrij samengevat, het credo van de regering. Dit nu is een doorn in het oog van de SGP. De SGP bepleit keuzevrijheid. Als vrouwen in militaire dienst willen, uitstekend. Als zij dat niet wensen, dan geen verplichting. Helaas kiest de regering ervoor al het mooie onderscheid tussen mannen en vrouwen weg te nivelleren. Het toppunt van emancipatie: vrouwen verplicht de loopgraaf in! Baas in eigen bunker! Als ik vrouw was, stemde ik SGP. Wij stemmen in ieder geval tegen dit wetsvoorstel.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk. Wie kan ik na deze prachtige woorden van de heer Van Dijk nog verder het woord geven? Niemand?

Goed. Dan stemmen wij bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Zoals ik u al gezegd heb, zal ik zo de vergadering sluiten. Dan kunt u hier in de plenaire zaal de heer Binnema feliciteren, die ik dan ook verzoek om zo meteen hier voor het rostrum plaats te nemen. Als de heer Binnema door iedereen is gefeliciteerd, dan is er in de Hall gelegenheid om de nieuwe Griffier met een klein drankje toe te drinken en te feliciteren met zijn nieuwe functie.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.54 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 2 oktober 2018:

Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen (34764);

b. de behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 2 oktober 2018:

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) (34923);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 30 oktober 2018:

Wijzing van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen) (34940).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) (34909);

Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES (34968).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake antwoorden schriftelijke vragen door het lid Baudet over op welke punten de minister-president overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaar d.d. 24 september 2018, kenmerk 2018Z16635 (griffienr. 163775);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Wijzigingen van 2016 van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006; Genève, 7 juni 2016 (griffienr. 163759);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 18 september 2018 (griffienr. 163655.01);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling weerbaarheid vergroten, versterken capaciteiten om hybride dreigingen aan te pakken (griffienr. 163768);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag informele Europese Raad 19 en 20 september 2018 (griffienr. 163678.01);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 september 2018 (griffienr. 163653.01);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Werkprogramma AWTI 2019 (griffienr. 163761);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (griffienr. 163762);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer beantwoording vragen aanstelling Wouter Bos (griffienr. 1635080);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 1 en 2 oktober 2018 (griffienr. 163760);

een, van alsvoren, inzake overgangsrecht Comptabiliteitswet 2016 (griffienr. 163769);

een, van alsvoren, inzake antwoorden schriftelijk overleg eurogroep en Ecofin-Raad 1 en 2 oktober 2018 (griffienr. 163760.01);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake het verslag bestuurlijk overleg reis Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (griffienr. 163753).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten de ontwerpbegroting 2019 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) (griffienr. 163773);

een, van alsvoren, ten geleide van de publicatie Zicht op extra geld kabinet-Rutte III; Navolgbaarheid en onderbouwing maatregelen (griffienr. 163772);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift brief aan de Voorzitter Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en de Miljoenennota (griffienr. 163773.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de publicatie Focus op kosten windenergie op zee (griffienr. 163774).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van V.V., inzake onteigening (horror) belasting gecontinueerd (griffienr. 163747);

een, van M.E.C.S., inzake box 3 vermogensbelasting (griffienr. 163781);

een, van H.E., inzake dividendbelasting (griffienr. 162108.23).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van N.P., inzake uitnodiging voor een uitnodiging voor een Environmental Exchange Network 5 december 2018 in Brussel (griffienr. 163779).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van S.v.V., inzake gezin in ernstige nood (griffienr. 163780);

een, van T.K., inzake bedrogen donormoeder (griffienr. 160154.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van A.d.B. en R.A.D., inzake pleegvergoeding (griffienr. 163757).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Justitie en Veiligheid;

een, van J.Z., inzake de situatie is nu ernstiger dan in 2002 (griffienr. 163748);

een, van S.v.V., inzake onrecht voor Nederlanders (griffienr. 163780.01);

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen.