Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 2 oktober 2018
1. Bezoek Kamervoorzitter aan Franse Senaat

De Kamervoorzitter doet mondeling verslag van haar bezoek aan de Franse senaat en van de gesprekken die zij heeft gehouden met Senaatsvoorzitter Larcher en met leden van de commissie voor Europese Zaken en van de vriendschapsgroep Frankrijk-Nederland. Zij meldt dat zij voornemens is de Franse Senaatsvoorzitter uit te nodigen voor een tegenbezoek met het oog op het aanhalen van de banden tussen beide Kamers.
De commissie besluit om de nog uitstaande uitnodiging van haar zustercommissie in de Franse Senaat binnenkort te agenderen, mede met het oog op de voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen 2019.

2. Halfjaarlijks toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2018

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. Naar aanleiding hiervan besluit de commissie om de status van de toezegging T02585 op voldaan te zetten. De status van de toezeggingen T01191 (deels voldaan), T01941 (openstaand), T02273 (openstaand) en T02488 (openstaand) blijven ongewijzigd.

3. E180017 en E180008

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake beantwoording vragen naar aanleiding van het EU-uitbreidingspakket, de Westelijke Balkan strategie en de kabinetsreacties; Uitbreiding van de Europese Unie

Naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 10 juli 2018 inzake beantwoording vragen naar aanleiding van het EU-uitbreidingspakket, de Westelijke Balkan strategie en de kabinetsreacties (EK 23.987, D) leveren de leden van de fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst) inbreng voor een nader schriftelijk overleg.

4. 21.501-02, P en 21.501-20, V

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het verslag van de informele Europese Raad van 19 en 20 september 2018; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 18 september 2018; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het verslag van de informele Europese Raad van 19 en 20 september 2018 en de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 18 september 2018 en besluit deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

5. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van berichten over de ontwikkelingen in de Raad met betrekking tot een mogelijke actievere openbaarmaking van Raadsdocumenten, besluit de commissie om, na het Algemeen Overleg Transparantie dat in de Tweede Kamer staat gepland op 11 oktober a.s., het transparantiedossier opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman