35.042

Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de SterIn dit wetsvoorstel worden een aantal aanpassingen van de Mediawet 2008 voorgesteld.

Het betreft de volgende vijf onderwerpen:

 • 1) 
  aanscherping van de procedure voor de instemming van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal;
 • 2) 
  modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties;
 • 3) 
  modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster;
 • 4) 
  technische verbeteringen in verband met taken van het Commissariaat voor de Media;
 • 5) 
  overige technische wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 april 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, fractie-Van Pareren, FVD, VVD, SP, 50PLUS, OSF, D66, PvdD, ChristenUnie, fractie-Otten en PVV.

Tegen: PvdA en GroenLinks.

Tijdens de gezamenlijke plenaire behandeling op 2 februari 2021 van dit wetsvoorstel met de novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.453), is de motie-Van Van Kesteren (PVV) c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPO (EK 35.042 / 35.453, L) en de motie Vos (PvdA) c.s. voor het ontwikkelen van een nieuwe grondslag voor indexatie (EK 35.042 / 35.453, M) ingediend.

De motie-Van Van Kesteren (PVV) c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPO (EK 35.042 / 35.453, L) is op 9 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD, fractie-Van Pareren en de fractie-Otten stemden voor.

De motie Vos (PvdA) c.s. voor het ontwikkelen van een nieuwe grondslag voor indexatie (EK 35.042 / 35.453, M) werd op 9 februari 2021 op verzoek van de PvdA-fractie aangehouden en is op 23 november 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 zonder beraadslaging en zonder stemming ingestemd met het verzoek op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen over het gewijzigde amendement van de leden Aartsen en Van der Molen en het gewijzigde amendement van het lid Westerveld (EK, C). De vice-president van de Raad van State heeft middels een brief van 18 oktober 2019 (EK, D) gereageerd.


Kerngegevens

ingediend

25 september 2018

titel

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

61
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten