Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)

- 34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Een aantal fracties geeft aan een reactie van het College van Procureurs-Generaal op het wetsvoorstel nog zeer op prijs te stellen. De staf gaat na of een dergelijke reactie nog mogelijk is. De commissie streeft naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 16 oktober 2018 en zal in de eerstkomende vergadering definitief besluiten over het uitbrengen van eindverslag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman