35.012

Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenterenDit voorstel wijzigt de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming en heeft tot doel enkele belemmeringen bij het stemmen voor Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen weg te nemen. Het betreft personen die kiesrecht hebben voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en het Europees parlement. Voorgesteld wordt onder andere om enkele maatregelen te treffen om te voorkomen dat stemmen niet worden meegeteld. Verder wordt voorgesteld om de datum waarop de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming vervalt één jaar op te schuiven. Met deze wijzigingen moet het verkiezingsproces eenvoudiger worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 september 2018

titel

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten