CVIII, J

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. inzake onafhankelijk toezicht op overheidsinstantiesIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te verrichten naar nut en noodzaak van onafhankelijk toezicht op overheidsinstanties die nu niet onder het toezicht van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) vallen, maar die wel soortgelijke taken verrichten die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers kunnen raken, en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens