33.750 VIII, A

Motie-Van Boxtel (D66) c.s. over het in kaart brengen van de gevolgen van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, provincie en gemeente voor de cultuursectorIn deze motie wordt de regering verzocht om het Sociaal en Cultureel Plan Bureau voor de zomer in 2014 in kaart te laten brengen wat de exacte gevolgen zijn van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, Provincie en Gemeente voor de cultuursector. 

Tevens wordt de regering verzocht aan de Raad voor Cultuur te vragen voorstellen te doen voor een beoordeling van de basisinfrastructuur.Kerngegevens

nummer 33.750 VIII, A
ingediend 24 september 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 1 oktober 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) R.H.L.M. van Boxtel (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
H.M. Dupuis (VVD)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
Th.C. de Graaf (D66)
C.A. de Lange (OSF)
dossier(s) Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (33.750 VIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)