33.268, E

Motie-Duthler (VVD) c.s. over wijziging van het wetsvoorstelIn deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel reeds nu aan te passen, door artikel I onder EL dat een wijziging betreft van het huidige artikel Ya 14 van de Kieswet te schrappen, of in gewijzigde vorm opnieuw aan de Tweede Kamer voor te leggen zodanig dat slechts het actief kiesrecht van eilandsraadleden wordt opgenomen en dit van rechtswege vervalt bij inwerkingtreding van de met het wetsvoorstel 33.131 beoogde grondwetswijziging.Kerngegevens