CII, B

Motie-Vliegenthart (SP) c.s. over een nadere analyse over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de voornemensIn deze motie wordt de regering verzocht met een nadere analyse te komen over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de door haar publiek gemaakte voornemens met betrekking tot de bestuurlijke inrichting van Nederland op lokaal, regionaal en provinciaal niveau en (een analyse van) het voorziene tijdpad. Ook wordt de regering verzocht tot dan op dit terrein geen onomkeerbare stappen te zetten.Kerngegevens


Bijzonderheden

De Eerste Kamer behandelde op 10 december 2013 het wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (33.750 VII). De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 november 2013 (EK CII, H) met zijn reactie op deze motie werd daarbij betrokken.