33.327, F

Motie-Elzinga (SP) c.s. over de inwerkingtreding van de onderdelen betreffende de calamiteitenregelingIn deze motie wordt de regering verzocht de onderdelen van het wetsvoorstel betreffende de "calamiteitenregeling" niet in werking te laten treden, alvorens met de sociale partners overeenstemming is bereikt.Kerngegevens

nummer 33.327, F
ingediend 11 december 2012
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 18 december 2012. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
E.M.A. Smaling
A. Vliegenthart
dossier(s) Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (33.327)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 6 juli 2016 gereageerd op de brief van de minister van SZW van 15 juni 2016 (EK 33.327, J) over de Calamiteitenregeling (mede naar aanleiding van deze motie).