33.215 / 33.220 / 33.221, G

Motie-M. de Graaf (PVV) c.s. over het meer transparant maken van het ESM-instituutIn deze motie wordt de regering opgedragen alles in het werk te stellen om meer transparantie

van het ESM-instituut te bewerkstelligen en halfjaarlijks in een gemotiveerd en gedetailleerd openbaar rapport aan het parlement te rapporteren welke inspanningen zij hiertoe heeft verricht en tot welke resultaten deze hebben geleid.Kerngegevens