T02574

Toezegging Het informeren van de Kamer over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over de in de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader gesignaleerde knelpunten (33.972)De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Oomen-Ruijten (CDA) - toe, deze te informeren over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over de in de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader gesignaleerde knelpunten. Het betreft in het bijzonder de knelpunten die zijn gesignaleerd ten aanzien van de vormgeving van de haalbaarheidstoets, de wijze van berekenen van de reële dekkingsgraad en de reikwijdte van de beleidsdekkingsgraad.


Kerngegevens

Nummer T02574
Status voldaan
Datum toezegging 14 juni 2018
Deadline 1 juli 2019
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen dekkingsgraden
evaluaties
Financieel Toetsingskader
haalbaarheidstoets
Kamerstukken Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)


Uit de stukken

Kamerstukken I, 2017-2018, 33972, AD, p.1:

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

De leden van de CDA-fractie merken op dat de aanpassingen van het financieel toetsingskader (FTK) in 2015 los stonden van de ook toen reeds gevoelde noodzaak om het pensioenstelsel te vernieuwen. De discussie over het nieuwe pensioencontract is op dit moment nog gaande tussen de sociale partners en dit vraagt volgens deze leden derhalve grote terughoudendheid. In die zin steunen zij de regering in de zienswijze dat daar waar de evaluatie knelpunten blootlegt, fundamentele wijzigingen in het FTK nu niet aan de orde zijn.

Waar u in uw brief ook meldt dat u het overleg wil aangaan met toezichthouders en pensioenfondsen over de gesignaleerde knelpunten in de vormgeving van de haalbaarheidstoets, de wijze van berekenen van de reële dekkingsgraad en de reikwijdte van de beleidsdekkingsgraad, moedigen de leden van de CDA-fractie dat overleg graag aan. Wilt u deze leden toezeggen hen te informeren over de afspraken en uitkomsten van dit beraad?

Minister Koolmees:

Gaarne zeg ik toe dat ik u zal informeren over de uitkomsten van mijn overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over deze in het onderzoek gesignaleerde knelpunten.


Brondocumenten


Historie