34.959

Wet spoedreparatie fiscale eenheidDit voorstel wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid. Deze maatregelen waren aangekondigd in de brieven van de staatssecretaris van Financiën van 25 oktober 2017 (EK 34.323, F) en van 22 februari 2018 (EK 34.323, H).

De aanleiding voor de spoedreparaties is de gezamenlijke uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) van 22 februari 2018 in twee Nederlandse zaken. Het HvJ EU heeft in de ene zaak geoordeeld dat de toepassing van de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage en de toepassing van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting leidt tot een verschil in behandeling dat in strijd is met het recht van de Europese Unie (EU-recht). In de andere zaak (behandeling van valutaresultaten) heeft het HvJ EU geoordeeld dat de Nederlandse regeling wel in overeenstemming met het EU-recht is. Tot deze gezamenlijke uitspraak kwam het HvJ EU naar aanleiding van door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen.

De uitspraak van het HvJ EU zou – zonder reparatie – tot gevolg hebben dat uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag door internationaal opererende bedrijven wordt vergemakkelijkt. De structurele derving van belastinginkomsten zou daardoor kunnen oplopen tot enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Met dit wetsvoorstel worden de door het HvJ EU geconstateerde strijdigheden met het EU-recht wat betreft de onderhavige spoedreparatiemaatregelen weggenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 april 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: D66, CDA, SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP.

Tegen: PVV.

De tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 16 april 2019 ingediende

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, CDA en 50PLUS stemden voor.

De OSF-fractie was niet aanwezig bij de stemmingen.

De afhandeling van het voorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer was eerder op 5 maart 2019 op verzoek van de CDA-fractie van de plenaire agenda van die dag afgevoerd.

Ten behoeve van de inbreng voor het op 1 augustus 2018 door de Tweede Kamercommissie voor Financiën vastgestelde verslag over het wetsvoorstel waren twee door de commissie gevraagde position papers van wetenschappers beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2018

titel

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:
 • a. 
  artikel I, onderdeel A, artikel II en artikel III terugwerken tot en met 1 januari 2018;
 • b. 
  artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2019.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel Ba, in werking met ingang van 1 januari 2020.

Documenten

33