Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 juni 2018
1.
34887

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34763

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), D66 (Engels), SP (Wezel), PvdA (Vlietstra), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker).

3.
34456

Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Bijsterveld), D66 (Engels), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

4.
34761

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 12 juni 2018.

5.
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit de inbreng voor nader voorlopig verslag aan te houden tot 12 juni 2018.

6.
34775 VI, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de stand van zaken van openstaande beantwoording bij wetsvoorstellen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit de brief van 15 mei 2018 van de minister van Justitie en Veiligheid voor kennisgeving aan te nemen.

7.
34775 VI, X

De commissie besluit de bespreking van de reactie op het toezeggingenrappel aan te houden tot 12 juni 2018.

8.
Rondvraag

Het lid Schouwenaar (VVD) meldt dat hij de inbreng voor nader voorlopig verslag bij het wetsvoorstel Modernisering Wet ministeriƫle verantwoordelijkheid (34871), dat geagendeerd staat voor 12 juni 2018, heeft aangeleverd ter griffie. Afgesproken wordt dat de inbreng rond wordt gezonden aan alle leden van de commissies J&V en BiZa/AZ, zodat bezien kan worden of fracties zich daarbij willen aansluiten. Het nader voorlopig verslag wordt vervolgens op 12 juni 2018 vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren