Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 april 2018
1.
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Van Bijsterveld), PvdA (Vlietstra), GroenLinks (Lintmeijer), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

2.
Wiv2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 april 2018 in reactie op de brief vanuit de commissie van 12 april 2018 (34588, H) besluit de commissie om uiterlijk om 18:00 uur vandaag een conceptbrief te laten circuleren onder de leden, met een reactietermijn tot morgenochtend 25 april 2018, 9:00 uur. Inbreng wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler), GroenLinks (Strik), PvdD (Koffeman) en 50PLUS (Nagel).

3.
Toezegging T02231

Toezegging Melding van een niet-onderzoek (33.258 / 34.105); Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 april 2018 inzake aanbieding reactie op rapport Ruys inzake Huis voor Klokkenluiders (33258/34105, Q) wenst de fractie van de ChristenUnie (Bikker) inbreng te leveren voor schriftelijk overleg (volgt uiterlijk einde reces).

4.
E180009

Voorstel voor een verordening inzake identiteitskaarten en verblijfsdocumenten

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.

5.
Rondvraag

Het lid Van Hattem (PVV) vraagt of de nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel 34349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding) al is ontvangen. Dat blijkt niet het geval te zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman