Stemming moties Algemene Europese Beschouwingen 2018Verslag van de vergadering van 17 april 2018 (2017/2018 nr. 27)

Aanvang: 14.22 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Europese Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Europese Beschouwingen,

te weten:

de motie-Van Apeldoorn c.s. over de (on)mogelijkheden van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (34841, letter D);

de motie-Teunissen c.s. over het beëindigen van subsidies voor de fok van vechtstieren (34841, letter E).

(Zie vergadering van 10 april 2018.)


De voorzitter:

Dan stemmen we nu over de moties, ingediend tijdens de Algemene Europese Beschouwingen. Allereerst stemmen we over de motie 34841 onder de letter D van het lid Van Apeldoorn c.s. over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


De heer Schaap (VVD):

Voorzitter. Staat u mij toe de motie op letter D en die op letter E beide tegelijk hier van een stemverklaring te voorzien?

De voorzitter:

U wilt ook een stemverklaring afleggen over de motie 34841 onder letter E, de motie van het lid Teunissen. Het antwoord is ja, u krijgt toestemming.

De heer Schaap (VVD):

Voorzitter. Het gaat ten eerste over de motie-Van Apeldoorn. De minister heeft tijdens het debat een- en andermaal toegezegd deze motie uit te voeren, zelfs als deze niet zou zijn ingediend. Het had voor de hand gelegen de motie terug te nemen. De VVD is tegen het in stemming voorleggen van overbodige moties ...

(Hilariteit)

De heer Schaap (VVD):

... en de VVD is ook voor het entameren van ironie.

(Hilariteit)

De heer Schaap (VVD):

Dus wij gaan tegenstemmen.

Iets soortgelijks geldt voor de motie-Teunissen; ja, we houden niet op. In zijn brief heeft de minister toegezegd het in de motie gevraagde in generieke zin te steunen, en dit binnen de invulling van de cross compliance. Dit weer als randvoorwaarde van de subsidieverlening binnen het GLB. Deze toezegging maakt de motie overbodig en dus zal de VVD-fractie ook aan deze motie haar stem onthouden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schaap.

Meneer Knapen, brengt u ons ook aan de lach, of valt dat mee?


De heer Knapen (CDA):

Voorzitter. De motie-Van Apeldoorn is onze fractie buitengewoon sympathiek. We zijn het eens met de inhoud, maar dat was de minister ook. En aangezien onze fractie doorgaans tégen overbodige moties stemt, stemmen wij tegen deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Knapen. Meneer Backer wil ook een stemverklaring afleggen.


De heer Backer (D66):

Voorzitter, het is mooi dat er toch altijd weer nuances zijn, en er is ironie. Over de motie-Van Apeldoorn dachten wij: dat is een traject wat al heel lang loopt en wat niet genoeg ondersteuning kan krijgen. Dus wij gaan deze motie steunen.

Dat geldt niet voor de motie-Teunissen. Hoewel de inhoud ons sympathiek is, vinden wij dat, gezien het beschouwende karakter van het debat, wij ons niet op het niveau moeten begeven van uitvoering en van details, hoe belangrijk het onderwerp ook is dat mevrouw Teunissen aan ons voorlegt. Die laatste motie zullen wij dus niet kunnen steunen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Meneer Kuiper.


De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben nog eens goed nagelezen wat de minister heeft gezegd over de motie-Van Apeldoorn en we hebben het woord "overbodig" niet kunnen vinden in de tekst. Nou kan dat een oordeel van een fractie zijn, maar hier kun je twee kanten op; dat hebben we al gehoord. Óf je doet het niet, óf je doet het wel. Wij doen het wel, dus wij steunen de fractie van Van Apeldoorn vanwege de zaak. Het is natuurlijk belangrijk genoeg wat daarin aan de orde wordt gesteld.

De motie-Teunissen zullen we niet steunen. De minister heeft erop geantwoord en er wordt met Spanje gesproken over het stierenvechten. Ik vind niet dat hier dan zo'n geïsoleerde uitspraak moet worden gedaan. Die motie zal dus onze steun niet krijgen.

De voorzitter:

Dank u wel meneer Kuiper. Meneer Diederik van Dijk.


De heer Diederik van Dijk (SGP):

Voorzitter, de SGP neemt moties buitengewoon serieus, dus u hoort geen ironie van mijn kant. Toetreding van de EU tot het EVRM steunt de SGP, en derhalve steunen wij ook de betreffende motie.

Wat betreft de motie over stierengevechten: wij mogen dieren gebruiken, mensen zijn door God boven dieren gesteld. Dat schept vooral verplichtingen en het geeft mensen zeker niet het recht om dieren, puur uit vermaak, te kwellen en een wrede dood te bezorgen, laat staan dat we dit als overheid zouden subsidiëren. De SGP steunt daarom de motie. Olé.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Nou. U gaat Spaans spreken. En ik had zonet, naar aanleiding van de stemverklaring van de heer Kuiper, bijna Latijn willen spreken. Want hij doet eigenlijk "in dubiis pro reo" in plaats van "in dubiis abstine". Dit zeg ik voor de goede verstaander.

Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

Dan gaan wij over tot de stemming. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn c.s. (34841, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (34841, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


Ik sluit de vergadering.