Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (33.873 (R2026))

- Draft Copenhagen Declaration

De commissie bespreekt de conceptcommissiebrief inzake de Kopenhagenverklaring en stelt deze vast. De leden van de PVV-fractie sluiten zich niet aan bij de brief.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman