34.906

Initiatiefvoorstel-Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan Aanscherping bepalingen over de vaste beloning van bestuurders van systeemrelevante bankenDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks), Tony van Dijck (PVV), Leijten (SP), Nijboer (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS) en Azarkan (DENK) wijzigt de Wet op het financieel toezicht. Het wetsvoorstel bevat twee voorstellen die de mogelijkheden aanpakken om de huidige wet met betrekking tot beloningen in de financiële sector te omzeilen.

Ten eerste gaat het om het aanscherpen van de definitie van vaste beloningen. Ten tweede gaat het om een plicht voor systeemrelevante banken om een voorgenomen vaststelling van de vaste beloning van een nieuwe bestuurder of een verhoging van de vaste beloning van een zittende bestuurder eerst ter instemming aan de minister van Financiën voor te leggen. In de praktijk zal dit doorgaans betekenen dat een voorstel van de Raad van Commissarissen eerst naar de minister van Financiën gaat alvorens de voorgenomen vaststelling of verhoging van de vaste beloning wordt voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. De minister informeert de betreffende systeemrelevante bank over de al dan niet verleende instemming. Indien sprake is van instemming stelt de minister tevens de Tweede Kamer daarvan schriftelijk in kennis.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het initiatiefvoorstel op 14 mei 2019 verworpen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD.

Tegen: VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en D66.


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten