Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 maart 2018
1.
34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

De commissie wenst op korte termijn een expertmeeting over het wetsvoorstel te houden, waarbij gestreefd wordt naar 20 maart 2018 (met als terugvaloptie 27 maart 2018). De griffie stuurt de beschikbare stukken van de eerder in de Tweede Kamer gehouden expertmeeting rond. Fracties kunnen tot uiterlijk vrijdag 9 maart 2018, 12:00 uur, suggesties voor te horen experts en vraagstelling naar de griffie sturen. De commissievoorzitter en de griffie werken de suggesties vervolgens uit tot een concreet voorstel, dat op 13 maart in de commissievergadering wordt besproken. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek twee weken na de expertmeeting te houden (streefdatum 3 april 2018).

2.
34652

Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar, mede namens CDA), D66 (Pijlman), SP (Köhler), PVV (Van Hattem), PvdA (Vlietstra) en ChristenUnie (Bikker).

3.
29362

Modernisering van de overheid

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de programmastart van het interbestuurlijk programma (IPB) (29362, A) besluit de commissie op 3 april 2018 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Het lid Verheijen (PvdA) wijst op de samenhang met een bij de commissie EZK/LNV geagendeerde brief (32813, B).

4.
C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 26 februari 2018 inzake omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (C, AJ) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman