T02529

Toezegging Vragen van Eerste Kamerleden beantwoorden in memorie van toelichting bij wetsvoorstel afschaffing dividendbelasting (34.700)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van meerdere leden, toe in de memorie van toelichting bij het voorgenomen wetsvoorstel voor de afschaffing van de dividenbelasting, in te gaan op de diverse vragen en (sub)onderwerpen die tijdens het plenaire debat over het pakket Belastingplan 2018 door de leden hierover al aan de orde zijn gesteld.


Kerngegevens

Nummer T02529
Status afgevoerd
Datum toezegging 12 december 2017
Deadline 1 oktober 2019
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden prof. dr. E.B. van Apeldoorn (SP)
Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Mr. F.H.G. de Grave (VVD)
ir. drs. G.A. van Strien (PVV)
Ir. M.B. Vos (GroenLinks)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen afschaffing dividendbelasting
bedrijfsleven
Kamerstukken Kabinetsformatie 2017 (34.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 3 - blz. 7, 8, 9,10 (De Grave (VVD), Vos (GroenLinks)

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 40 (Van Strien (PVV), Van Apeldoorn (SP), Vos (GroenLinks)

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 66 (De Grave (VVD))

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 73 (Ester (ChristenUnie)

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 79:

De heer De Grave (VVD):

Ik heb nog een vraag voor de zekerheid. Namens de VVD-fractie heb ik een aantal expliciete vragen gesteld over de dividendbelasting. Wordt daarop ingegaan? Ik heb gevraagd naar de onderbouwing van de raming, de mate waarin de ramingen structureel zijn, in samenhang met de voorstellen op het punt van ... ik heb een hele rits genoemd. Mag ik begrijpen dat daarop zal worden ingegaan op het moment dat het concrete wetsvoorstel er is?

Minister Hoekstra:

Het herhalen van mijn beantwoording in eerste termijn leek mij eerlijk gezegd niet het beste idee.

De heer De Grave (VVD):

In eerste termijn hebt u mijn vragen ook niet beantwoord.

Minister Hoekstra:

Nee, nee, zeker, maar er zijn een heleboel vragen gesteld van de kant van de Kamer. De heer De Grave heeft er een aantal gesteld, mevrouw Vos en anderen ook. De opmerking die de heer De Grave zelf heeft gemaakt — zo heb ik die in ieder geval geïnterpreteerd — is: wij kunnen dit debat hebben, maar voor een deel is het prematuur, want wij krijgen straks een wetsvoorstel en daar zit normaal gesproken altijd een memorie van toelichting bij. Ik heb de heer De Grave en anderen zo verstaan dat in de memorie van toelichting ook antwoord zou moeten komen op de diverse vragen die nu al gesteld zijn. Wanneer ik ervoor zorg dat die genoemde onderwerpen en subonderwerpen terugkomen in de memorie van toelichting, denk ik dat ik aan het verzoek heb voldaan.


Brondocumenten


Historie