T02480

Toezegging Structurele aanwezigheid (34.195)De Minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de fractie van GroenLinks, toe te komen met een nadere duiding van het begrip 'structureel aanwezig in de kinderopvang'. 


Kerngegevens

Nummer T02480
Status voldaan
Datum toezegging 5 november 2015
Deadline 1 januari 2018
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie brief/nota
Onderwerpen kinderopvang
personenregister
Kamerstukken Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang (34.195)


Uit de stukken

Memorie van antwoord (34195, C, p. 2)

Voorts vragen de leden van GroenLinks voor wie de verplichting tot inschrijving in het personenregister zal gelden. Zij vragen om een duiding over de vraag wanneer aanwezigheid structureel dan wel regelmatig wordt en of de duur van de aanwezigheid daarbij een rol zal spelen. [...] Zoals aan de leden van de Tweede Kamer is toegezegd, zal er in het voorjaar van 2016 een nadere duiding komen van wat wordt verstaan onder het begrip structureel. Hierover hebben inmiddels eerste gesprekken met de toezichthouder, GGD GHOR en met de brancheorganisatie plaatsgevonden. [...] Zodra sprake is van een toereikende duiding, zal – zoals reeds aangegeven – de Tweede Kamer worden geïnformeerd. Ook uw Kamer zal ik daarover informeren.


Brondocumenten


Historie